TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Ljuset som avges av BIOPTRON Ljusterapisystem kan beskrivas som:

1. Polariserat ljus

I det polariserade ljus som BIOPTRON använder sig av rör sig ljusvågorna (oscillerat) i parallella plan. Polariseringen genereras med hjälp av en sofistikerad version av Brewsters spegelsystem i flera lager (döpt efter fysikern som utarbetade systemet). Brewster-spegeln ansvarar för polariseringen av det elektromagnetiska spektrumet som emitteras av BIOPTRON-enheterna. Den linjära reflexionspolariseringen som BIOPTRON Ljusterapisystem använder är mycket effektiv och ljuset som emitteras via Bioptron enheterna uppnår en polariseringsgrad på 95%.

2. Polykromatiskt ljus

Till skillnad från ett lasersystem, som är begränsat till en mycket smal bandbredd, omfattar Bioptron-ljuset en mycket bred bandbredd. Våglängderna ligger mellan 480 nm och 3400 nm. Det här spektrumet innehåller det synliga ljusintervallet samt en del av det infraröda området. Bioptron-ljusets elektromagnetiska spektrum innehåller inte UV-strålning. Eftersom det inte finns något UV-ljus finns det heller ingen risk för farliga biverkningar på grund av UV-strålning.

3. Inkoherent ljus

Bioptron-ljus är inkoherent eller ”fasförskjutet”. Till skillnad från laserljus karaktäriseras inte Bioptron-ljuset av tidssynkroniserade eller rumsligt synkroniserade ljusvågspulser.

4. Lågenerigljus

Bioptron-ljus har låg energitäthet och träffar området som ska behandlas med en konstant och jämn intensitet. Denna energitäthet har en biostimulerande verkan. Strålningsdosen kan ställas exakt när Bioptron Ljusterapisystem används.

Effektdensitet

Till skillnad från naturligt ljus påverkas inte Bioptron-ljuset av dygns- och årstidsvariationer. Därför kan ljusstyrkan och doseringen alltid ställas in exakt när du använder Bioptron Ljusterapisystem. Vidare bestäms ljusets effekt även av dess effektdensitet. Effektdensiteten mäts i mW/cm2.

Eftersom den mäts vid hudytan varierar den både beroende på ljuskällans intensitet och på avståndet från området som ska behandlas. Den specifika effektdensiteten hos Bioptron-ljus är ca 40mW/cm2 vid behandlingavstånd på 10 cm. Det motsvarar en genomsnittlig energidensitet (fluens) på 2,4 J/cm2 per minut.