GARANTI
Produktgarantin
Täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans eller vid bristfälligheter i konstruktion. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av servicecentret GaloMedical AB. varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi via vår services avdelning debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte för fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan se garanti beviset. Din kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som garantibevis, även medföljer ett garantibevis. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av garantin.

Vid köp av IPPL BIOPTRON kan en tilläggsförsäkring tecknas med förlängd garanti upp till fem år.
Är en förlängning på din garanti, kan tecknas från köpdatum. Täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans efter ev. utförd service. Fabrikationsfel från Bioptron AG. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av service centret GaloMedical AB, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader.
Gäller det t ex handhavande fel eller felinställd vara måste vi via vår services avdelning debitera dig kostnaden. Detta gäller även i de fall vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte för fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan se garanti beviset.

Serviceavtal
Serviceavtalets omfattning innebär motsvarande produkt vid ev.haveri inom 24- 48 timmar utan någon extra kostnad dvs. fri leverans och fri hyra för motsvarande utrustning. Frakt- och reparationskostnad avsedd på havererad utrusning tillkommer.. Kan tecknas från köpdatum..

Supportavtal
Klinisk support får ni via vår IPPL konsultrådgivare Leg. sjuksköterska Marianne Bodin, certifierad IPPL användare och har en samlad erfarenhet från vården inom denna behandlingsmetod. Våra terapeuter får support tillgång inom områden system För IPPL assisterad sårbehandling, system För IPPL assisterad smärtbehandling och system För IPPL assisterad immunologisk behandling. Grundläggande undervisning är obligatorisk men ibland så behöver man komplettera och få rådgivning. Vi navigerar er på vägen till säkra behandlingar genom hela ledet. Vi ger också råd i hur dialogen med patienten blir lyckad och hur ni effektiviserar er avdelning för att få bättre ekonomiska och behandlingsrelaterade resultat. Tecknas separat

Allmänna villkor
Det åligger köparen att ha en företagsförsäkring med allriskförsäkring  i (drulleförsäkring) som täcker kostnader vid plötslig och oförutsedd olycka exempelvis om man tappar Bioptron i golvet, eller vid oaktsamhet betalas en självrisk av köparen se villkoren i din allriskförsäkring (drulleförsäkring). Köparen skall svara för självrisken samt ersätta säljaren för skada för vilken försäkringen inte lämnar täckning till säljaren.
All försäkringsersättning pga. skada överlåts till säljaren. Medlen skall i första hand om så är skäligt användas för reparationer, nyanskaffning, reglering. etc. Vid säljarens bedömning att totalförlust av eller icke reparerbar skada på produkten föreligger skall köparen till säljaren betala mellanskillnaden vid varje tid gällande restvärde på produkten och vad säljaren må ha erhållit i försäkringsersättning samt självrisk som betalas av köparen.

Garanti vid räntefritt köp genom Medical Finance AB (privatpersoner)
Vid räntefritt köp av Bioptron gäller ett års garanti. Garantins omfattning se produktgaranti
och bifogat garantibevis som medföljer vid köp.
Serviceavtal och support avtal kan tecknas separat som servar våra slutanvändare vid behov av rådgivning.

Garanti vid köp av Bioptron
Vid köp av Bioptron gäller ett års garanti. Garantins omfattning se produktgaranti
och bifogat garantibevis som medföljer vid köp.
Serviceavtal och support avtal kan tecknas separat som servar våra slutanvändare vid behov av rådgivning.

Reklamation
Vid reklamation måste du lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter det att du har upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett i rätt tid. Skälig tid kan emellertid vara längre än två månader. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft förhinder, exempelvis om du har varit sjuk eller bortrest.

Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början.

Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. Det gäller varor och tjänster som du köpt den dagen eller senare. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.
För att vi ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som leverantören ska åtgärda utan kostnad för dig. Leverantören behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Ångerrätt vid köp
Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan med 14 dagars återbetalningsgaranti.
Efter det att Du har skickat tillbaka varan betalar GaloMedical senast inom 10 dagar tillbaka det du har betalat. Som kund betalar du själv returfrakt, och ångrad vara ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning och -emballage.

Ångerrätt vid hyra
Se allmänna villkor gällande hyresavtal

Hög kvalitet och service
Vi har mycket omsorgsfullt valt ut våra samarbetspartners och erbjuder rikstäckande service
för att ge dig som kund ett förstklassigt garantiförfarande. Vid dessa ärenden ska du i första
hand kontakta  din leverantören.

För mer information
Kontakta vår kundtjänst på GaloMedical AB
035-2651028 eller på www.galomedical.se